Avaleht
Kes me oleme
Põhikiri
Ole hea!
Üritused
Artiklid
Toetajad
Tähelepanu!
Ostunurk
Blogi
KODU OTSIVAD KASSID
KODU OTSIVAD KOERAD
Abi saanud loomad
Kodu leidnud loomad
Uudistega kodust
Vikerkaare taga
Kus On Kurva Kodu?
Kuressaare koerte ja kasside pidamise
eeskiri

Kaarma valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Loomakaitseseadus

 


MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu põhikiri

1. Üldsätted

1.1 MTÜ ametlik nimetus on: Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu (lühendatult SLT)

1.2 Asukoht: Eesti Vabariik Kuressaare linn

1.3 Saaremaa Lemmikloomade turvakodu (järgnevalt SLT või Ühing) on vabatahtlik 

  mittetulunduslik Ühing, mis ühendab loomadega tegelevaid üksikisikuid ja 

  juriidilisi isikuid Saare maakonnas.

1.4 SLT tegutse Eestis kehtiva seadusandluse, asutamislepingu, põhikirja, 

  mittetulundusühingute ja Eesti loomakaitse seaduste alusel.

1.5 SLT tegutseb iseseisvalt, omades eraõigusliku juriidilise isiku õigusi tema 

  registreerimise momendist mittetulundusühingute registris.

1.6 SLT omab arveldusarvet pangas2. Ühingu eesmärgid ja ülesanded

2.1 Varjupaik-turvakodu- väärkoheldud, hüljatud, kaotatud lemmikloomadele, kus:

2.1.1 luuakse loomade lühiaegseks pidamiseks vastavad elutingimused

2.1.2 selgitatakse varjupaikajõudva looma vaimne ning füüsiline olukord ning 

   indiviidi potentsiaal edasisekseluks ühiskonnas ning vajadustele vastava 

   kodu leidmiseks;

2.1.3 ühing ei propageeri agressiivsete, sotsialiseerimata ning 

   tervisekahjustustega, mis põhjustavad loomale pikaajalist piina või 

   kahjustavad pikalt tema heaolu, loomade pidamist, kui ei leidu konkreetset

   indiviidist huvitatud ning piisavalt teadmisi, võimalusi ja motivatsiooni 

   omavat isikut, kes suudaks ja tahaks talle kodu ja asjakohast abi pakkuda;

2.1.4 võimaluse piires sotsialiseerib ja abistab Ühing kergemate 

   käitumishälvetega reaalse kodu leidmise võimalusega loomi;

2.1.5 väljaandmisel loomad reeglina steriliseeritakse/kastreeritakse ja 

   märgistatakse ja/või sõlmitakse omanikuga leping vastavate toimingute 

   läbiviimiseks;

2.1.6 võimalusel kontrollitakse loomade uut kodu ning edasist käekäiku aasta 

   jooksul loomaloovutamisest.

2.2 Kaasa aidata humaanse ja kultuure ühiskonna loomisele lemmikloomade 

  seisukohalt, propageerides inimlikust moraalist lähtuvat suhtumist 

  loomadesse, seades prioriteetide hulka steriliseerimise/kastreerimise ning 

  püsimärgistussüsteemi loomisele kaasaaitamise ning hulkuvate loomade arvu 

  vähendamisele.

2.3 Koguda ja omandada teadmisi välisriikides tehtavast loomakaitsealasest 

  tegevusest, andes seda edasi avalike meediakanalite või Ühingu Kodulehe kaudu.

2.4 Luua koostöö ning kontaktid vastava ala spetsialistide ning 

  organisatsioonidega.

3. Ühingu liikmeskond, liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamisekord.

3.1 SLT liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnistavad 

  ja täidavad ühingu põhikirja, Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning 

  aitavad igati kaasa SLT tegevusele. Ühingu asutajaliikmeteks on isikud, kes 

  on ühingu asutamislepingule ja põhikirjale alla kirjutanud.

3.2 Liikmeteks võetakse vastu avalduse alusel alates 16 eluaastast, kui on 

  makstud liikmemaks ja juhatus on liikmeks astumise heaks kiitnud. Ühingul 

  võivad olla auliikmed, kes on vabastatud sisseastumise ja liikmemaksudest.

3.3 Sisseastumise ja liikmemaksude suurused otsustab juhatuse koosolek. 

  Juhatuse koosolek võib maksude suuruse üle vaadata iga 2 aasta järel ja 

  vajadusel teha muudatusi.

3.4 Ühingu asutajaliikmed on Ühingu maksudest vabastatud.

3.5Liikmete õigused ja kohustused

3.5.1 Ühingu liikmelon õigus

3.5.1.1 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse või kontrollorganeisse;

3.5.1.2 saada oma kirjalikule teabenõuetele juhtkonnalt kirjalik vastus 20 päeva 

	jooksul;

3.5.1.3 saada teavet juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsuse kohta;

3.5.1.4 esindada Ühingut konkreetse ülesande täitmisel juhatuse kirjaliku 

	volituse alusel;

3.5.1.5 hääleõiguseta osa võtta SLT juhatuse koosolekutest;

3.5.2 Ühingu liige on kohustatud:

3.5.2.1 täitma Ühingu põhikirja, juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;

3.5.2.2 osalema Ühingu üldkoosoleku töös; vastava võimalusepuudumisel koos 

	lihtkirjalise volitusega esitama lühidalt oma kirjaliku seisukoha 

	päevakorra kõikides punktides;

3.5.2.3 õigeaegselt tasuma liikmemaksu;

3.5.2.4 mitte kahjustama oma vääritu käitumisega seltsi mainet ja vara;

3.5.2.5 suhtuma ja lugupidamisega loomadesse;

3.5.2.6 vastama14 päeva jooksul kirjalikult juhatuse arupärimistele;

3.5.2.7 teatama Ühingu juhatusele ühe kuu jooksul muudatustest oma andmetes;

3.5.2.8 osalema Ühingu ühistegevustes, aitama kaasa probleemide ja ülesannet 

	lahendamisel ning täitma juhatuse otsusega pandud kohustusi;

3.5.3 Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine

3.5.3.1 Liige võib Ühingust kirjaliku avalduse alusel igal ajal välja astuda 20 

	päevase etteteatamise tähtajaga; jooksva aasta tasutud liikmemaksu ei 

	tagastata;

3.5.3.2 Liige võidakse Ühingust juhatuse otsusel välja arvata: 

a - vääritu teo tõttu looma(de) suhtes;

b - Seltsi vara, maine olulise kahjustamise korral;

c - liikme kohustuse (põhikirja punkt 3.6.2. ning alampunktid) mitmekordsel 

  põhjendamatul täitmata jätmisel;

d - ebaõigete isikuandmete teadliku esitamise korral;

3.5.3.3 Ühingu väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult 

	viie tööpäeva jooksul koosoleku toimumise päevast, ära näidates põhjuse 

	otsuse langetamise kohta;

3.5.3.4 Ühingust väljaarvatud liige võib juhatuse otsuse isiklikult või 

	üldkoosolekule esitatud avalduse alusel vaidlustada järgmisel 

	korralisel üldkoosolekul, mille toimumisest teavitatakse väljaarvatud 

	liiget samas korras Ühingu liikmetega. Üldkoosoleku otsus on lõplik. 4. SLT juhtimine

4.1 Ühingu kõrgemaiks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, mis toimub korra 

  aastas või sagedamini, kui seda nõuavad Ühingu huvid. Üldkoosolekud on 

  kinnised, arutelu ei edastata. Üldkoosoleku otsused on avalikud. Vajadusel 

  kutsub juhatus üldkoosolekule spetsialiste, teiste ühingute liikmeid ja 

  teisi isikuid.

4.2 Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus põhikirjas ette nähtud korras, 

  teatades liikmetele üldkoosoleku kokku kutsumisest ja ette valmistatud 

  päevakorrast kirjalikult (tavapost; e-mail) ette vähemalt 20 päeva.

4.3 Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui seda nõuab 

  1/10 liikmetest, olles kirjalikult ära näidanud põhjuse. Kui juhatus 30päeva 

  jooksul nõude saamisest ei ole laiali saatnud üldkoosoleku kutseid, võivad 

  taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.4 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul olevate 

  liikmete arvust, kui liikmete kokku kutsumisel on järgitud punkti 4.2 nõudeid. 

  Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul 

  osalevatest Ühingu liikmetest.

4.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.5.1 põhikirja täiendamine ja muutmine

4.5.2 juhatuse ja vajadusel kontrollorganite (revisjonkomisjon, audiitor) 

   valmimine ja tagasikutsumine;

4.5.3 majandusaasta aruande kinnitamine;

4.5.4 juhatuse tegevuse suhtes arupärimiste ning täiendusettepanekute esitamine;

4.5.5 juhatuse või juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude 

   esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja 

   määramine;

4.5.6 Ühingu ühinemise, jagunemise, likvideerimise, osakondade moodustumise 

   otsustamine;

4.6 Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 

  Võrdselt hääli saanud kandidaadid pannakse uuesti hääletusele, kui juhatuse 

  liikmekohad ei ole veel täidetud. Hääletamine toimub kinniselt, kui vähemalt 

  1/10 üldkoosolekul osalevatest Ühingu liikmetest seda nõuab.

4.7 Üldkoosolek võib juhatuse või selle liikme tagasi kutsuda kohtusse olulisel 

  määral täitmata jätmise, teovõimetuse või põhikirja korduva eiramisekorral, 

  mis on kahtluse alla seadnud toimimise püstitatud eesmärkide suunas.

5. SLT juhatus

5.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3, kuid mitte rohkem, 

  kui 5 liiget. Juhatuse valib üldkoosolek, v.a asutamislepinguga määratud 

  juhatuse liikmed. Juhatuse liige peab olema olnud Ühingu liige vähemalt 

  1 aasta, enne juhatusse kandideerimist, v.a asutamislepingu sõlminud isikud.

5.2 Juhatus:

5.2.1 määrab oma liikmete hulgast esimehe ning aseesimehe, keda tal on õigus 

   tagasi kutsuda;

5.2.2 koostab majandusaasta alguses käesolevaks aastaks tegevusprogrammi;

5.2.3 peab arvestust liikmeskonna üle;

5.2.4 valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku ning viib selle läbi;

5.2.5 loob vajalikud palgalised töökohad, määrab töökohustused ja palgad;

5.2.6 ostab ja rendib põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid;

5.2.7. käsutab Ühingu rahalisi ja materiaalseid vahendeid vastavalt nende 

    kasutamisekorrale;

5.2.8 korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt EV kehtivale seadusandlusele 

   ning koostab majandusaasta aruande;

5.2.9 teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega ning mittetulundus- ja 

   äriühingutega Ühingu eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;

5.2.10. peab juhatuse koosolekuid vastavalt Ühingu vajadustele, kuid mitte harvem, 

	kui korra kvartalis;

5.2.11. tegevusprogrammi ja seonduva eelarve prognoosimine, täitmistulemuste 

	analüüsimine ja hindamine;

5.3. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul, mille toimumisest 

   on ette teatatud vähemalt 14 päeva, osaleb üle poole juhatuse liikmetest. 

   Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud 

   juhatuse liikmete poolthäälte enamus. Häälte võrdsel jagunemisel saab 

   otsustavaks esimehe hääl või esimehe puudumisel aseesimehe hääl.

5.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui ettepaneku poolthääletavad kirjalikult 

   kõik juhatuse liikmed.

5.5. Juhatuse liikmetel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes, 

   omades juhatuse esimehe või aseesimehe poolset kirjalikku volitust antud 

   toimingu sooritamiseks.

5.6. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada SLT ühingusisestes õigustoimingutes, 

   teiste juhatuse liikmete nõusolekul.

5.7. Juhatuse esimees ja/või aseesimees:

5.7.1. valmistab ette, kooskõlastab ja juhatab üldkoosolekuid;

5.7.2. kutsub kokku juhatuse koosolekud ning kinnitab vastavalt juhatuse 

    liikmetelt laekuvatele ettepanekutele päevakorra;

5.7.3. on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees;

5.7.4. kooskõlastatult juhatusega esindab Turvakodu kõikides õigustoimingutes, 

    omades allkirjaõigust Turvakodu nimel.

6. Majandustegevus

6.1 Ühingu vara tekib:

6.1.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;

6.1.2. lepingujärgsete tööde teostamisest;

6.2.3. sponsorite ja annetajate toetusest;

6.1.4- muudest põhikirja ja seadusega kooskõlas olevatest tegevustest.

6.2. Sihtotstarbelisi laekumisi tohib kasutada ainult annetaja poolt seatud 

   tingimuste ja nõuetega kooskõlastatult.

6.3. Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.

6.4. Põhikirjaliste eesmärkide täitmisel on Ühingu juhatuse kaudu õigus sõlmida 

   lepinguid ja kasutada oma rahalisi vahendeid.

6.5. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara 

   täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustest.

6.6. Ühingu juhatusel ning juhatuse poolt ülesannete täitmisel on (juhatuse) 

   liikmetel õigus alusdokumentide esitamisel nõuda vajalike tehtud kulutuste 

   hüvitamist Ühingu poolt.7. Järelvalve ning revideerimine

7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet SLT juhatuse majandustegevuse üle ning võib 

   selle ülesande täitmiseks määrata revisjonikomisjoni või tellida 

   akrediteeritud audiitori.

7.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril 

   tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

7.3. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollib juhatuse tegevust vastavalt 

   põhikirjale ja koostab kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab 

   üldkoosolekule.8. Raamatupidamine.

8.1. Juhatus korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele või 

   tellib raamatupidamisteenused firmast, kes pakub raamatupidamisteenuseid 

   vastavalt EV seadustele.

8.2. Majandusaasta aruande kinnitab juhatuse liige üksinda või juhatuse liige 

   aseesimees volituse alusel.

8.3. Raamatupidamistoimingute õiguste eest vastutab raamatupidaja solidaarselt 

   juhatusega või aseesimehega.9. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud 

   korras.

9.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud 

   isikud.

9.3. Ühingu likvideerimisel antakse allesjäänud vara samu eesmärke järgivatele 

   mittetulunduslikule organisatsioonile.Mittetulundusühingu Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu põhikiri on kinnitatud 

asutamislepinguga asutajate poolt 03.mai 2005